dilluns, 10 de novembre de 2014

Sessió 1 - Presentació i idees generals

Aquesta primera sessió del dia d'avui ha estat de presentació de l'activitat i de la definició dels temes de les recerques que tindran lloc a llarg d'aquest curs escolar.

Per això es va demanar a les persones assistents, un total de 26 alumnes, que durant aquesta setmana determinessin una llista de les idees que podrien fer pel seu treball, compartir-les i que es valorarien a la propera sessió.

Com sempre, el seguiment es farà semipresencial, amb l'ús de les TIC, mitjançant la plataforma de Google i Drive.

L'alumnat, a més, haurà de fer un bloc on es veurà l'evolució progressiva del seu estudi i que, a més, pot servir com a eina de presentació del mateix.

El primer objectiu és el desenvolupament de la idea mitjançant la realització d'un petit INFORME (veure exemple)  de 4 pàgines amb els següents apartats:
 • Encapçalament: amb:
  • Títol: PRINCIPAL (curt i relacionat amb el tema) i SECUNDARI (explicatiu i fent referència a la part experimental).
  • Autoria: noms i cognoms dels autors/res.
  • Curs acadèmic: curs escolar que fan.
  • Tutor/a: nom i cognoms del tutor/a.
  • Centre: nom i direcció postal del centre.
 • Introducció: 1000 caràcters amb espais. Amb la següent estructuració:
  • Preguntes inicials: per presentar el tema i donar peu al debat i posterior lectura del treball per part del lector/a.
  • Motivació: explicar breument el per què del fet d'haver seleccionat aquest tema i no un altre.
  • Estat de la qüestió: valorar la bibliografia consultada, tot ressaltant què continguts han estat comuns de trobar-se i quins no, punt d'inici en el desenvolupament posterior de la recerca.
  • Objectius: què és el que es pretén. Comencen amb un verb d'acció, en infinitiu.
 • Hipòtesis: 1000 caràcters amb espais. Són les idees, en forma d'afirmació, que es creu en relació amb els objectius marcats, però que s'han de demostrar (validar o rebujtar) posteriorment al desenvolupament de la recerca.
 • Procés metodològic: 1000 caràcters amb espais. Estructurat en tres apartats:
  • Descripció de les variables estudiades: aquells paràmetres mesruables de l'estudi (magnituds), amb una breu descripció, classificades en independents/dependents i quantitatives/qualitatives, i amb la unitat de mesura (quantitatives).
  • Materials: llistat dels materials utilitzats durant el desenvolupament de l'estudi.
  • Metodologia: procediment dels diferents estudis a realitzat. Acompanyat d'imatges.
 • Resultats: 1000 caràcters amb espais. Estructurats de la mateixa manera que la metodologia. Acompanyats amb imatges.
 • Conclusions: 1000 caràcters amb espais. Són les valoracions finals dels estudis realitzats, on es rebutjen o es validen les hipòtesis inicials.
 • Agraïments: 1000 caràcters amb espais. De les persones i/o institucions que han col·laborat al llarg de l'estudi.
 • Bibliografia: 1000 caràcters amb espais.  llistat de les fonts bibliogràfiques utilitzades. Estructurades en Publicacions escrites (llibres, revistes...), publicacions electròniques (pdf's) i webs. S'ha d'acompanyar amb la data o dates de consulta.
 • Annex: altres elements d'interès. Normalment solen ser taules, gràfics imatges o semblants.

Cap comentari:

Publica un comentari